POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz plików Cookies Pani/Pana jako Użytkownika serwisu dostępnego pod adresem internetowym: https://koloniezpanemkleksem.pl/ (dale jako Serwis).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Planeta JuBlaMa Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Porcelanowa23, 40-246 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, wpisana także do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000752524, REGON: 381772256, NIP: 9542798743 – zwana dalej „Administratorem” lub ,,Administratorem Danych’’
 3. Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywanie zgodnie z obowiązującym prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Polityka prywatności ma m. in na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym ich gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną takich jak: korzystanie z usługi formularza kontaktowego

II. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 1. Pani/Pan Dane osobowe jako użytkownika Serwisu są zbierane (lub będą) poprzez wykorzystanie następujących funkcjonalności: a. formularz kontaktowy i jego konfigurator.
 2. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach:
  a. kontaktowych,
  b. obsługi reklamacji,
  c. realizacji marketingu bezpośredniego po wyrażeniu Pani/Pana zgody na takie działania,
  d. monitorowania aktywności w Serwisie wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
  e. kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi na które Pani/Pan wyraził/a oddzielną zgodę,
  f. przeprowadzanie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, w tym także profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych ( bez wpływu na jego decyzję ),
  g. przeprowadzanie analiz i badań dostępnych usług w celu poprawy ich działania,
  h. rachunkowo-podatkowych,
  i. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami,
  j. zawarcia i realizacja Umów.
 4. W celu kontaktu, poprzez formularze kontaktowe na portalu Kolonie z Panem Kleksem pod adresem https://koloniezpanemkleksem.pl administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres email
 5. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, powyżej, oznaczonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania kontaktu z administratorem danych osobowych.

III. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ichotrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 2. Pani/Pana Dane Osobowe mogą być również ujawnione partnerom Administratora, takim jak:
  a. podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Serwis Administratora,
  b. podmioty, które wspomagają Administratora w komunikacji z Użytkownikiem za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  c. serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

IV. Newsletter i inne informacje handlowe

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym świadczenia usługi Newsletter wyłącznie w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Podanie przez Panią/ Pana danych jest w tym wypadku dobrowolne, niemniej do świadczenia przez administratora usługi niezbędne jest podanie przez Panią/Pana w formularzu zapisu dostępnym pod adresem www.koloniezpanemkleksem.pl adresu Pani/Pana e-mail.
 2. Za pomocą Newslettera dostarczane będą do Pani/Pana informacje o aktualnych ofertach, promocjach, nowościach i innych akcjach specjalnych organizowanych przez Administratora Danych.
 3. W celu rezygnacji z Newslettera należy wysłać wiadomość e-mail np. pisząc na adres e-mail: kontakt@bajkapanakleksa.pl

V. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.). Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora będzie się odbywać na artykułu 6 ust. 1 lit a) i f) RODO. Przetwarzanie danych osobowych celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie: artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO. Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

VI. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 6 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych będą przetwarzane, aż do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą zaistnieć pewne sytuację, gdy pomimo złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu Administrator będzie mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe np. Dochodzenie roszczeń.

VII. Adres do korespondencji

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bajkapanakleksa.pl. W przypadku skierowania w/w/ korespondencji Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

VIII. Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

IX. Przysługujące Pani/Panu prawa

 1. Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POLITYKA COOKIES

I. Informacja Ogólna

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji.

II. COOKIES „SERWISOWE”

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang.user input cookies),
  b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang.authentication cookies),
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang.user centric security cookies),
  d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang.multimedia player session cookies),
  e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang.user interface customization cookies),
  f) pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang.shopping cart cookies),
  g) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 2. W ramach sprzedaży biletów, Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
  a. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w na stronie Administratora,
  b. służące do zapewnienia bezpieczeństwa Strony Administratora oraz użytkowników,
  c. „reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
  d. „wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Administratora przez Użytkowników,
  e. „funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Strony Administratora.

III. COOKIES „MARKETINGOWE”

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

ZMIANA REGULAMINU STRONY

Administrator ma prawo zmiany ww. Regulaminu, w tym zawartych w nim regulaminów i polityk przy czym wszelkie dokonywane zmiany będą dokonywane z poszanowaniem praw Użytkowników. Zmieniony Regulamin (regulamin, polityka) wiąże Użytkownika, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i został mu dostarczony zmieniony Regulamin. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu